Traballa con nos

¿Por qué claim&loyaltySociety?

As persoas que desenvolven a súa carreira profesional dentro de claim&loyaltySociety son o motor da firma e eríxense como imprescindibles para prestar un servizo de calidade, de tal forma que deles depende a consecución de obxectivos e a satisfacción das persoas, entidades e institucións que requiren os seus servizos. Á súa vez, son parte activa e indispensable na aposta de claim&loyaltySociety pola xestión do talento e a responsabilidade, tendo en conta que cada un dos casos que se tramitan na firma, nacen e se desenvolven grazas a un equipo humano que fai do seu traballo a excelencia.

A firma está orgullosa do talento do seu equipo e fai que todos os seus profesionais tamén o estean de pertencer a claim&loyaltySociety, motivo polo cal leva a cabo unha política de recursos humanos, que recolle valores tradicionais da organización á vez que integra as máis modernas ferramentas na xestión de persoas.

Entre as accións que desenvolve cabe destacar:

  • Integración das persoas
  • Xestión da diversidade
  • Plan de Igualdade, pois en claim&loyaltySociety a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres constitúe un piar fundamental no quefacer diario, velando para que en todos os procesos se utilicen os mesmos criterios con independencia do xénero.
  • Saúde e Seguridade Laboral a través de formación e información que proporciona a todos os seus colaboradores e que inclúe aspectos relacionados con cuestións de seguridade, hixiene, ergonomía e psicosocioloxía no traballo.
  • Conciliación da vida persoal e laboral, a través de iniciativas que permitan alcanzar un axeitado equilibrio e mellor compatibilidade entre ambas as dúas facetas.

 

¿Qué busca claim&loyaltySociety?

 

Avogados recén Licenciados

Claim&loyaltySociety valora a xuventude dos recén licenciados e alumnos de último ano de Dereito que teñan previsto cursar o Máster de Acceso á Avogacía o próximo curso, claramente motivados por poñer en práctica os seus sólidos coñecementos mediante un traballo tanto en equipo como individual, esixente e á vez estimulante. Os requisitos fundamentais para integrarse na firma son:

  • Sólido expediente académico
  • Motivación por desenvolver a súa carreira profesional nunha firma de recoñecida implantación
  • Alto nivel de inglés (valórase o coñecemento doutros idiomas)
  • Capacidade de traballo en equipo

Entre as calidades persoais que busca claim&loyaltySociety, destaca a empatía, a responsabilidade e un enfoque que contribúa á mellora continua na busca da excelencia na actuación diaria.

Avogados con experiencia

claim&loyaltySociety valora a incorporación de profesionais que consolidou a súa experiencia no ámbito privado ou na Administración Pública e que enriquecen e achegan novas perspectivas á práctica diaria da profesión.

Os requisitos solicitados é acreditada experiencia na área en cuestión, nivel alto de inglés e unha definida orientación á excelencia que permita continuar co trato de calidade que a firma ofrece cada un dos seus clientes.

Se non houbese vacante axeitada ao perfil do candidato, é posible presentar candidaturas espontáneas enchendo o formulario existente en “Intégrate en claim&loyaltySociety” marcando no campo de Proceso de Selección a referencia “Autocandidatura“, facendo mención expresa á área de especialización e demais consideracións que o candidato considere oportuno.

Avogados en formación

Durante todo o ano, claim&loyaltySociety conta con estudantes que, durante o seu penúltimo ou último ano de carreira, realizan prácticas na firma a través de convenios de colaboración con diversas Universidades e Institucións de prestixio.

A experiencia en prácticas é unha oportunidade para coñecer de primeira man como se traballa nunha firma especializada na prestación de servizos xurídicos, e para claim&loyaltySociety é unha excelente ocasión para coñecer mellor cada un deses avogados en formación. Todos os avogados en formación que desexen realizar prácticas en claim&loyaltySociety, deberán presentar a súa candidatura ao obxecto de que o departamento de Recursos Humanos a valore e poida informar o candidato sobre os trámites a realizar co servizo de carreiras profesionais da súa Universidade para formalizar o convenio.

 

Intégrate en claim&loyaltySociety

Nome

Correo

Localidade

Teléfono

Experiencia
 Recén licenciado Con experiencia En Formación

Carta de presentación

Achegar expediente académico

Achegar curriculum actualizado

Si, lin a declaración de protección de datos e acéptoa.