Actualidad

Manténgase informado

Información precontractual e contractual na venda online con consumidores

Entre as medidas a destacar máis significativas consideradas pola Lei 3/2014 son os referentes aos requisitos de información precontractual que deben subministrar os empresarios aos consumidores nos contratos a distancia e os contratos asinados fóra do establecemento mercantil. Así, a Lei impón ao empresario a obriga de facilitar de xeito previo ao establecemento da relación contractual a información relevante, veraz e suficiente, sobre as características principais dos bens ou servizos, prezo total incluído impostos, identidade e dirección do vendedor, lingua/s na/s que se poderá formalizar o contrato, dereito de desistimento, duración do contrato, etc., así como calquera outro aspecto establecido en leis especiais que sexan de aplicación segundo o ben ou servizo ou o medio de comunicación empregado (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información, ou LSSI); sendo suficiente o emprego de calquera instrumento que permita reproducir -de xeito inalterado- o contido da devandita información nun soporte duradeiro (papel, memorias USB, CD-ROM, DVD, tarxetas de memoria ou os discos de ordenador, correos electrónicos, mensaxes SMS). Con independencia do soporte utilizado, a información precontractual deberá ser lexible e estar redactada polo menos en castelán e en termos claros e comprensibles.

Máis concretamente, nos contratos de prestación de servizos de telecomunicacións celebrados telefónica ou telematicamente é esixible información sobre as condicións máis relevantes (prazo para a conexión inicial; a existencia, se é o caso, dun período mínimo de contratación e a posible compensación polo seu incumprimento; dereito a poñer fin ao contrato a través da mesma forma en que se celebra, así como as outras formas de darse de baixa, en caso de existir).

Para finalizar de analizar a información previa necesaria na contratación por medios electrónicos, debemos acudir á LSSI. Así, se a aceptación vai ligada á activación dun botón (checkbox) deberá expresarse “pedido con obriga de pagamento” ou expresión similar co fin de informar o consumidor ou usuario do compromiso de pagamento que leva consigo o contrato.

Asinado o contrato -de xeito verbal-, o consumidor ten dereito a recibir confirmación documental da contratación nun prazo razoable -como máximo no momento da entrega de bens ou antes do inicio da prestación do servizo-, polo que o empresario deberá facilitar ao consumidor unha copia do contrato asinado ou a confirmación deste tamén en papel ou, se este está conforme, nun soporte duradeiro diferente -correo electrónico, fax, sms-. No caso contrario, o contrato poderá ser anulado.

No ámbito da contratación de servizos de telecomunicacións, a falta de envío do xustificante da contratación ten consecuencias xurídicas de tipo sancionador (infracción administrativa de consumo, de telecomunicacións e da normativa de protección de datos persoais) e contractuais. De tal modo, se o operador non pode acreditar o envío do devandito xustificante (e tendo en conta que a gravación sonora non o é, cando a contratación se leva por iniciativa do empresario), a alta poderá cualificarse como non consentida e xustificará a baixa inmediata sen penalización ningunha e a restitución á situación contractual anterior, co reintegro dos custos ocasionados (Orde ITC 1030/2007).

Polo que se refire aos servizos non solicitados, e por ende non contratados, se o empresario, sen aceptación do consumidor e usuario destinatario da oferta, lle subministra o ben ou servizo ofertado, o consumidor receptor non estará obrigado á súa devolución ou custodia, nin poderá reclamárselle pagamento ningún por parte do empresario que enviou o ben ou subministrou o servizo non solicitado, e a el sen prexuízo das infraccións correspondentes. A falta de resposta do consumidor non pode considerarse nunca como consentimento. Pénsese como exemplo nos contratos de telefonía, onde en non poucas ocasións se produce o cobramento por servizos non solicitados como os sms premium.

Con todo, é recomendable gardar e imprimir unha copia da oferta e do contrato cando nos supostos de compras por internet e a distancia.

En relación á letra pequena, esta deberá ter un tamaño de polo menos un milímetro e medio (1,5 mm) e cun contraste co fondo que non faga dificultosa a súa lectura ao obxecto de que poidan considerarse lexibles as condicións xerais da contratación impostas.

Entradas relacionadas:

 

ClaimLoyaltySociety 

2 Comments