Actualidad

Manténgase informado

Guía informativa sobre aplicación das taxas xudiciais

Malia que o próximo mes de decembro se cumprirán dous anos da entrada en vigor da Lei de Taxas no noso país, a práctica diaria da profesión na firma mostra o descoñecemento real daquela controvertida medida que, polo momento, e a pesar do anuncio polo recentemente designado ministro de Xustiza, Rafael Catalá, da convocatoria dunha mesa sectorial para falar sobre taxas xudiciais e xustiza gratuíta, entre outros asuntos, ameaza con manterse polo menos unha temporadiña máis.

Así claim&loyaltySociety nun intento de informar os seus clientes do que significan as taxas xudiciais e os procedementos onde aquelas teñen cabida, ante a incerteza que existe entre a poboación do que ao preitear ten ou non taxa, e nunha linguaxe moi clara dirixida a calquera persoa que non teña coñecementos xurídicos, elaborou unha folleto informativo que entregan aos seus clientes para disipar calquera dúbida ao respecto.

O contido da Guía informativa é, a grandes trazos, o que segue:

1.- Cales son as ordes xurisdicionais nas que debe aboarse a taxa xudicial?

A taxa será esixible nas ordes civil e contencioso-administrativo e esixiranse para:

  • A interposición de demanda en procedementos civís (incluídas reclamacións de cantidade cuxa contía sexa superior aos 2.000 €).
  • A formulación de reconvención: cando na contestación á demanda á súa vez se formula algunha petición non contida na demanda.
  • A solicitude de concurso de acredores
  • A interposición de recursos de apelación e casación, procedementos ante a Audiencia provincial e o Tribunal Supremo, respectivamente.
  • A interposición de recurso contencioso administrativo, dando inicio así ao procedemento administrativo ordinario.
  • A oposición á execución de títulos xudiciais.

Na orde social, se esixirá taxa pola interposición de recurso de suplicación e casación, é dicir en segunda e terceira instancia, non sendo necesaria nos procedementos ante o Xulgado do Social.

Nos procedementos penais, nunca será necesario o aboamento de taxa xudicial.

2.- Na orde social, o traballador está obrigado a pagar taxas xudiciais?

No caso de traballadores, beneficiarios da seguridade social, funcionarios, persoal estatutario e sindicatos, a lei exclúese o aboamento de taxas xudiciais, polo que non deberán pagar taxas para a interposición de recursos en ningún caso, nin ante o Tribunal Superior de Xustiza (suplicación) nin ante o Tribunal Supremo (casación).

3.- Nos procedementos de familia, Cando é necesario o aboamento de taxas?

A lei exclúe do pagamento de taxa os procedementos sobre capacidade e filiación. Así mesmo, en canto a divorcios, non será necesario o aboamento da taxa cando se regulen medidas relacionadas cos menores. Isto é, nos procedementos de separación ou divorcio, só será necesario o aboamento de taxa cando non haxa menores.

Onde si pode esixirse taxa é nos procedementos de liquidación da sociedade legal de gananciais, ao igual que nos procedementos de execución de sentenzas, onde poderá esixirse a taxa ao que se opoña á demanda de execución monetaria.

4.- Quen está exento, en todo caso, do aboamento das taxas xudiciais?

Estarán exentas as persoas ás que se recoñecese o dereito á asistencia xurídica gratuíta.

5.- Como se calcula a taxa?

A taxa xudicial calcúlase en función da contía do procedemento, e ten unha contía fixa e outra variable.

A contía fixa no procedemento civil oscila dende os 100 euros esixibles en reclamacións de cantidade inferiores a 6.000 € e os 1.200 euros esixibles para o suposto de interposición do recurso de casación (ante o Tribunal Supremo).

  • Para os procedementos de familia: nos procedementos de divorcios e modificacións de medidas nos que non concorran fillos menores, a taxa fixa será de 150 euros; nas oposicións á execución dunha sentenza asine, de 200 euros; e nos recursos de apelación de 800 euros.
  • No procedemento contencioso-administrativo, a contía fixa da taxa no procedemento abreviado será de 200 euros e no ordinario de 350 euros, cantidades que se manteñen para os recursos de apelación e casación.

 

Para o aboamento da parte variable, no caso de persoas físicas a porcentaxe variable será do 0,1% da contía do procedemento.

Naqueles procedementos nos que non sexa posible determinar a contía (procedementos de contía indeterminada), terase en conta a cantidade de 18.000 euros para os efectos de pagamento da taxa.

6.- Cando e como se aboa a taxa?

A taxa ha de aboarse no momento en que se presenta o escrito (demanda, recurso…). O aboamento da taxa debe realizarse en modelo oficial do Ministerio de Facenda. Unha vez autoliquidada a taxa debe achegarse o xustificante de pagamento ao escrito que se presenta.

7.- Que sucede se non se aboa a taxa ou non se paga a tempo?

A falta de aboamento da taxa considérase un defecto subsanable, polo que o Secretario xudicial requirirá o suxeito para o seu aboamento nun prazo de dez días. Se transcorrido este prazo non se tivese cumprido coa obriga de aboamento, dará lugar á preclusión ou perda do acto procesual, que levará consigo a continuación (sen ter en conta ese trámite) ou finalización do procedemento, segundo proceda.

ACTUALIZACIÓN: Por medio do Real Decreto-lei 1/2015, de 27 de febreiro, de mecanismo de segunda oportunidade, redución de carga financeira e outras medidas de orde social, procedeuse á revisión do sistema de taxas xudiciais que introduciu a Lei 10/2012, e que obrigaba a todas as persoas físicas e xurídicas ao aboamento dunha taxa para poder demandar nas ordes civil, contencioso-administrativo e social, eximindo, dende a entrada en vigor deste (1 de marzo de 2015) ás PERSOAS FÍSICAS do pagamento das taxas xudiciais en todas as ordes e instancias.

Con carácter literal preceptúa o Real Decreto que “Dende o punto de vista subxectivo, están, en todo caso, exentos desta taxa:

a) As persoas físicas.
b) As persoas xurídicas ás que se lles recoñecese o dereito á asistencia xurídica gratuíta, acreditando que cumpren os requisitos para iso de acordo coa súa normativa reguladora.
c) O Ministerio Fiscal.
d) A Administración Xeral do Estado, as das Comunidades Autónomas, as entidades locais e os organismos públicos dependentes de todas elas.
e) As Cortes Xerais e as Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.”

A iso temos que engadir que, segundo tivo coñecemento de primeira man claim&loyaltySociety por medio de Consulta Vinculante efectuada ante a Axencia Tributaria, este órgano tributario interpreta que as comunidades de propietarios, que carecen de personalidade xurídica propia, actúan representadas por un membro da xunta, normalmente, o presidente, e en consecuencia aplicábase ás comunidades a taxa xudicial establecida para as persoas físicas.

Non obstante, convén non esquecer que, a pesar da supresión por exención, que non derrogación, das taxas xudiciais para persoas físicas, aínda quedan moitas limitacións pendentes de resolver para o acceso á xustiza por parte de persoas, neste caso xurídicas (pequenas e medianas empresas, asociacións e fundacións…) que precisan e necesitan tamén do auxilio xudicial.

ClaimLoyaltySociety 

Comments are closed.