Dereito Procesual e Arbitraxe

A Área de Procesual e Arbitraxe de claim&loyaltySociety presta asesoramento ante situacións de conflito de natureza civil e mercantil. Segundo o tipo de asunto, o traballo organízase creando equipos multidisciplinares. Ademais dos mellores especialistas en Dereito procesual e arbitraxe, en cada caso intervén algún dos principais expertos na materia substantiva que se debata (en moitas ocasións, avogados doutros grupos de práctica do Despacho). O propósito é achegar valor engadido aos clientes en cada negociación, en cada preito, en cada arbitraxe.

Constitúe unha prioridade de claim&loyaltySociety coñecer as singularidades de cada sector de actividade empresarial: banca e finanzas, telecomunicacións, enerxía, infraestruturas, construción, inmobiliario, bens de consumo ou farmacéutico, entre outros. Ese particular entendemento das necesidades e preocupacións do cliente permite que os avogados da firma poidan apreciar en toda a súa extensión as dimensións de cada conflito e, en último termo, achégalles unha vantaxe competitiva moi apreciada nacional e internacionalmente.

 • Arbitraxes
  • Ad hoc
  • Administrados polas principais cortes de arbitraxe

 

 • Accións de responsabilidade e indemnizacións
  • Responsabilidade contractual e extracontractual. Responsabilidade civil
  • Responsabilidade por produto
  • Responsabilidade profesional, incluída a sanitaria

 

 • Conflitos societarios
  • Conflitos entre accionistas
  • Execución de pactos parasociais
  • Accións de responsabilidade contra os administradores
  • Impugnación de acordos sociais e decisións do Consello de Administración

 

 • Contratos civís y mercantís
  • Arrendamentos urbanos e propiedade horizontal
  • Condicións xerais da contratación
  • Contratos de axencia, distribución, concesión e franquías
  • Procedementos de resolución e rescisión contractual
  • Procedementos sobre validez, interpretación e execución de contratos civís e mercantís
  • Propiedade, posesión, transmisión e administración de bens inmobles
  • Reclamacións de cantidade

 

 • Procesos de execución
  • Execución en España de resolucións xudiciais e arbitrais extranxeiras
  • Garantías personais e reais
  • Letras de cambio, cheques e pagarés
  • Títulos xudiciais
  • Procedementos monitorio e cambiario

 

 • Procesos en materia de derechos fundamentales y Derecho sucesorio
  • Infracción dos dereitos á honra, intimidade e a propia imaxe
  • Determinación e integración do caudal hereditario, impugnación de disposicións testamentarias e partición de herdanza

 

 • Asesoramento permanente