Dereito Penal

O Dereito Penal é o conxunto de disposicións xurídicas que regulan a potestade punitiva do Estado relacionando feitos estritamente determinados pola lei cunha pena, medida de seguridade ou corrección, como consecuencia de realizar un determinado acto. O seu obxectivo é o de asegurar os valores elementais para a sa convivencia dos individuos dunha sociedade. Este conxunto de normas xurídicas refírese sempre ao delincuente, ao delito e ás penas.

Pódese distinguir unha clasificación dentro do Dereito Penal: O Dereito Penal substantivo, e por outro lado, o Dereito Penal adxectivo ou Procesual penal.

O Dereito Penal substantivo é o que se coñece como código penal ou leis penais, e onde se encontran as normas promulgadas polo Estado, establecendo os delitos e as penas, mentres que o Dereito Procesual Penal é o conxunto de normas destinadas a establecer o modo de aplicación daquelas.

Cando está en xogo a liberdade, a honra e o patrimonio da persoa, os profesionais de claim&loyaltySociety ofrecen o mellor asesoramento, tendo en conta sempre que trazar unha liña de defensa dende o principio é fundamental para obter un resultado satisfactorio para os intereses do cliente.

 • Defensa
  • Defensa en xuízos penais
  • Defensa en xuízos con xurado
  • Defensa en xuízos de menores
  • Asistencia ao detido ante a Policía e nos Xulgados

 • Acusación
  • Acusación penal: denuncias e querelas
  • Acusación particular e acusación popular

 • Materias
  • Delitos económicos: apropiación indebida, estafa, falsidades, delitos societarios, branqueo de capitais, insolvencia punible ou falsificacións
  • Delitos contra a persoa: lesións, homicidio ou asasinato
  • Delitos de tráfico: alcoholemias, exceso de velocidade, condución sen carné, desobediencia á autoridade, condución temeraria e omisión do deber de socorro
  • Delitos contra o patrimonio: roubo, furto, receptación, danos, defraudacións
  • Delitos contra a saúde pública: tráfico de drogas e estupefacientes
  • Delitos administrativos e políticos: suborno, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociacións prohibidas, corrupción en custodia documental
  • Delitos contra a Facenda Pública: delito fiscal
  • Delitos de violencia doméstica
  • Delitos contra o medio e urbanísticos: contra a ordenación do territorio
  • Delitos contra o patrimonio histórico
  • Delitos de incendios
  • Delitos contra a liberdade: detención ilegal, secuestro, ameazas, coaccións, tortura e contra a integridade moral
  • Delitos contra a honra: calumnia e aldraxe
  • Delitos contra a seguridade social e o dereito dos traballadores
  • Delitos contra a liberdade sexual: agresión sexual, abuso sexual ou acoso sexual
  • Delitos contra a intimidade: descubrimento e revelación de segredos, violación de morada
  • Delitos contra os dereitos e deberes familiares: abandono de familia, non pagamento de pensións ou subtracción de menores
  • Delitos contra a propiedade intelectual e industrial
  • Delitos contra os estranxeiros
  • Delitos contra a administración de xustiza: prevaricación, encubrimento, acusación e denuncias falsas, simulación de delitos, falso testemuño, obstrución á xustiza, deslealdade profesional, quebrantamento de condena
  • Delitos contra a Constitución: contra as institucións de Estado, contra os dereitos fundamentais e liberdades públicas, labores por funcionarios
  • Delitos contra a orde pública: atentados contra a autoridade, resistencia e desobediencia, tenza, tráfico e depósito de armas
  • Usurpación de estado civil, de funcións públicas, intrusismo
  • Calquera outro delito
  • Faltas

 • Recursos

 • Tratamento da privación de liberdade
  • Petición de liberdade provisional
  • Petición de indultos
  • Solicitude do terceiro grao penitenciario
  • Solicitude da liberdade condicional