Dereito Laboral

O Dereito Laboral é a rama do Dereito que se encarga de regular as relacións que se establecen a raíz do traballo humano dependente e por conta allea. Trátase do conxunto de regras xurídicas que garanten o cumprimento das obrigas das partes que interveñen nunha relación de traballo, entendendo como tal aquela actividade dependente que un individuo desenvolve por conta dun empregador co obxectivo de transformar o mundo exterior, e mediante a cal obtén os medios materiais ou bens económicos para a súa subsistencia.

É importante determinar que varias son as fontes do Dereito Laboral para desenvolver e establecer a xustiza que se considera pertinente. En concreto, cabería destacar os tratados internacionais, a Constitución, as leis, os regulamentos, os convenios colectivos ou o contrato de traballo.

claim&loyaltySociety conta con profesionais altamente cualificados en materia de Dereito de Traballo e Seguridade Social, entre cuxas especialidades resaltan as seguintes:

 

 • Contratos de traballo
 • Reclamacións de cantidade e dereitos
 • Despedimentos e sancións. Réxime disciplinario laboral
 • Mobilidade xeográfica e funcional. Mobilidade internacional e en grupos empresariais
 • Modificación substancial das condicións de traballo
 • Permisos e excedencias
 • Despedimentos colectivos e expedientes de suspensión ou redución de xornada de traballo
 • Conflitos colectivos
 • Incapacidades
 • Pensións
 • Asesoramento sobre acoso laboral ou mobbing
 • Dereito sindical. Políticas sindicais. Negociación e planificación de acordos marco, convenios colectivos ou acordos de empresa
 • Grupos empresariais
 • Seguridade Social
 • Dereito penal-laboral. Asesoramento e defensa xudicial
 • Prevención de riscos laborais
 • Reestruturacións de empresas
 • Asesoramento e tramitación de subvencións laborais por contratación
 • Dereito sobre altos cargos
 • Contrato alta dirección
 • Contratas e subcontratas laborais. Cesión ilegal de man de obra e o delito social