Dereito Financeiro e Tributario

As empresas e os profesionais enfróntanse a un ámbito normativo moi complexo, cambiante e esixente que dificulta a xestión fiscal da súa actividade. Ademais, o control exhaustivo por parte das autoridades provoca un elevado grao de conflitividade e excesiva litixiosidade no ámbito fiscal.

O asesoramento que prestan os profesionais de claim&loyaltySociety nesta materia está orientado a optimizar e controlar o cumprimento das súas obrigas, poñendo especial coidado en previr e reducir o risco fiscal da súa actividade. Así mesmo, encárgase de defender os intereses dos distintos suxeitos pasivos en calquera tipo de conflito coas distintas autoridades fiscais.

En materia tributaria, claim&loyaltySociety conta cun equipo altamente especializado e con experiencia no asesoramento fiscal de todo tipo de produtos e transaccións, de ámbito nacional e internacional. Formula a tributación dos seus clientes mediante solucións personalizadas e inicialmente planificadas, co fin de que os resultados sexan eficaces e seguros.

 • Fiscal
  • Planificación fiscal de operacións, deseño de estruturas fiscalmente eficientes, reestruturacións, adquisicións
  • Documentación de operacións vinculadas
  • Fiscalidade internacional incluíndo asesoramentos a investimentos estranxeiros en España e investimentos españois no estranxeiro
  • Planificación patrimonial
  • Inspeccións tributarias
  • Aprazamentos/fraccionamentos de débedas
  • Expedientes de derivación de responsabilidade a nivel tributario
  • Reclamacións económico-administrativas
  • Procesos xudiciais contencioso-administrativos
  • Consultas ante a Dirección Xeral de Tributos
  • Due diligences tributarias
  • Fiscalidade xeral

 

 • Contable
  • Organización e posta en marcha da contabilidade oficial
  • Confección de contabilidade de acordo coa lexislación mercantil
  • Regularización, peche da contabilidade e obtención das contas anuais
  • Análise dos balances obtidos

 

 • Auditoria
  • Auditorías de empresas por membros inscritos no ROAC