Dereito das Novas Tecnoloxías e Protección de Datos

Nunha sociedade cambiante, onde a informática e as telecomunicacións xogan un papel cada vez máis decisivo en todos os ámbitos, especialmente no xurídico, claim&loyaltySociety proporciona a seguridade necesaria para que a institución, a empresa ou a persoa se poidan centrar na súa actividade. O outsourcing xurídico-tecnolóxico constitúe a especialidade da firma, de tal forma que os seus profesionais se integran na actividade da empresa, para que a innovación e a creación flúan protexidas. Para iso, a firma leva a cabo un aseguramento dos datos persoais, consolida a marca do cliente, custodia o seu know-how e revisa as súas campañas publicitarias para que, en definitiva, o cliente estea acompañado no seu proxecto empresarial.

Nunha área de práctica xurídica que se erixe en acredora dun grao de especialización máxima, os profesionais de claim&loyaltySociety prestan o mellor asesoramento nas seguintes materias:

 • Comercio electrónico
  A actividade económica en Internet vese afectada por unha lexislación ampla e cambiante. Coñecela e aproveitala é unha das claves do éxito na Rede. A presenza online dun sitio web corporativo, o desenvolvemento de portais ou as redes sociais, por exemplo, son realidades cada vez máis habituais que implican a necesidade de atender numerosas cuestións xurídicas: lexislación sobre Internet, contratación, consumidores e usuarios ou venda a distancia, entre outras. claim&loyaltySociety, consciente de que o actual contexto socioeconómico converteu a presenza en Internet nunha necesidade empresarial, ofrece asesoramento integral sobre as seguintes cuestións:

  • Dereito e Internet: Asesoramento xurídico en materia de prestación de “servizos da sociedade da información” e comercio electrónico. Adaptación á LSSI-CE de todo tipo de páxinas web.
  • Contratación electrónica: Implantación de procedementos legais para a venda a distancia, medios de pagamento e non repudio. Redacción de condicións xerais de contratación e revisión de cláusulas web.
  • Consumidores e usuarios: Análise previa e defensa xurídica en materia de consumo, tanto fronte a reclamacións administrativas ou arbitrais coma en procedementos xudiciais.
  • Defensa ante expedientes sancionadores: Asistencia xurídica en caso de apertura de expediente por parte da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (SETSI) e outras administracións.

 

 • Protección de datos
  claim&loyaltySociety leva a cabo a implantación da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal as distintas institucións, entes e organizacións, interiorizando o respecto á privacidade en todos os seus procesos, e logrando non só un cumprimento satisfactorio, senón concibido á medida das necesidades de cada cliente, convertendo así o cumprimento dunha obriga nunha vantaxe competitiva.

  • Consultoría e auditoría LOPD: Solucións adaptadas a cada empresa, adaptando os seus procesos á LOPD.
  • Estudos de impacto: Toda operación con datos persoais leva consigo implicacións legais e só unha análise previa á súa posta en marcha permite identificar os riscos, previr as súas consecuencias e reducir custos.
  • Formación interna: A mellor forma de que cada empresa cumpra coa lei é que todos os seus integrantes a coñezan, impartindo cursos adaptados ás necesidades de cada cliente, partindo da súa estrutura e ámbito laboral.
  • Elaboración de códigos tipo: Asesoramento no desenvolvemento e redacción de Códigos Tipo, que permiten adaptar a normativa á problemática de cada concreto sector e achegar valor engadido ás empresas adheridas.
  • Transferencias internacionais: Cláusulas contractuais tipo, binding corporate rules ou Safe Harbor, entre outros. claim&loyaltySociety conta con especialistas en fluxos internacionais de datos, cada vez máis comúns neste mundo globalizado.
  • Defensa ante procedementos sancionadores: Asistencia xurídica en caso de inspección por parte da Axencia Española de Protección de Datos ou presentación de recursos.

 

 • Telecomunicacións
  Nun mercado hiperregulado, como o é o das telecomunicacións, contar cun asesoramento xurídico altamente especializado resulta de vital importancia, e el tendo en conta que se trata dun sector estratéxico que, á súa vez, se foi convertendo no máis cuestionado polos consumidores e nun dos que soporta maior presión por parte da Administración.

  • Relacións con organismos reguladores: Tramitación de expedientes ante a Comisión do Mercado das Telecomunicacións e a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.
  • Despregamento de redes: Obtención de licenzas de obra para o despregamento de infraestruturas de telecomunicacións.
  • Interconexión e acceso: Negociación e redacción de acordos e asesoramento en conflitos en materia de interoperabilidade, acceso indirecto e compartimento de infraestruturas.
  • Tarificación adicional: Asesoramento no cumprimento do Código de Conduta para prestación de servizos de tarificación adicional, e demais normativa  sectorial

 

 • Propiedade intelectual
  A propiedade intelectual enfróntase a unha ameaza sen precedentes que se manifesta, especialmente, en forma de pirataría electrónica, e que obriga a todos os operadores xurídicos a buscar resposta a dúas cuestións: están os activos das empresas protexidos?, gozan as obras de autor, ou os dereitos sobre esta, dunha axeitada cobertura legal?. claim&loyaltySociety presta un servizo xurídico especializado orientado a prever conflitos, cubrir necesidades e planificar accións para salvagardar os activos empresariais e os dereitos de autor. Enfoca o seu servizo á cobertura total fronte aos perigos que entrañan as novas tecnoloxías e as accións delituosas respecto a software, fonogramas, fotografías ou gravacións audiovisuais, entre outros, resultando especialmente significativas as seguintes:

  • Dereito do software: Protección de programas informáticos e as súas bases de datos nos procesos clave do desenvolvemento destes, a súa venda e distribución e o seu control posterior. Asesoramento na xestión de licenzas de software, nas súas relacións con partners e distribuidores ou nos seus contratos con desenvolvedores externos.
  • Aplicacións: Análise da adecuación de apps ás políticas para desenvolvedores das principais plataformas, tanto móbiles coma redes sociais e creación das oportunas licenzas.
  • Protección de dereitos de autor: Defensa ante a violación de dereitos morais e de explotación. Redacción de contratos de cesión de dereitos, discográficos, de edición ou de posta a disposición do público.
  • Royaltys e entidades de xestión: Negociación do pagamento e liquidación de compensacións por explotación de dereitos, incluíndo a obtención de licenzas ante entidades de xestión como SGAE, Promusicae, VEGAP.
  • Rexistro de obras: Tramitación da inscrición de dereitos ante o Rexistro da Propiedade Intelectual, así como nas correspondentes entidades de xestión.

 

 • Publicidade
  Do marketing directo e a merchandising pasouse ao dixital signage e ao behavioural targeting, como cambio que leva aparelladas importantes consecuencias legais que pasan desapercibidas para moitos operadores se non se conta co axeitado asesoramento xurídico. A xestión dos esforzos publicitarios de forma non adecuada pode converter unha campaña proveitosa nun grave problema: violación de dereitos do consumidor, demandas por publicidade enganosa ou desleal ou denuncias por protección de datos. claim&loyaltySociety protexe a imaxe e prestixio das compañías contando dende o principio co asesoramento especializado e a defensa dos seus intereses.

  • Contratos publicitarios: Redacción e negociación de acordos para todo tipo de soportes publicitarios: prensa, radio, TV, Internet ou patrocinios
  • Campañas tradicionais: Análises previas de campañas de publicidade, de cara a garantir o cumprimento coas leis e boas prácticas vixentes no ámbito publicitario
  • Publicidade dirixida: Análise da legalidade daquelas campañas que adaptan a mensaxe ao comportamento do individuo (redes sociais, buscadores, sinalización dixital ou programas de fidelización)
  • Sistemas de autorregulación publicitaria: Representación en procesos suscitados ante Autocontrol, o principal e máis representativo sistema de autorregulación publicitaria no noso país