Dereito Comunitario e Internacional

O Dereito Comunitario ten implicacións cada vez máis significativas no ámbito de Dereito Interno e, en consecuencia, unha importante transcendencia na toma de decisións das empresas. A realidade actual pon de manifesto a imparable internacionalización das relacións xurídicas en múltiples ámbitos: contratos, sociedades, familia, sucesións, inmobiliario, propiedade intelectual e industrial, responsabilidade civil ou estranxeiría, entre outros. Un panorama en constante transformación que ofrece importantes retos.

A amplitude da normativa existente, a pluralidade de dereitos vinculados e a complexa xurisprudencia, obrigan aos operadores xurídicos a demostrar un coñecemento pormenorizado das particularidades que presentan tales situacións, co fin de proporcionar unha resposta personalizada e altamente especializada.

Todo iso, coa decidida implicación no asesoramento prestado tanto a clientes nacionais e internacionais, especialmente de países pertencentes ao MERCOSUR e coa confianza que outorga contar cunha organización preparada para brindar unha asistencia integral e de eficacia contrastada, claim&loyaltySociety consolida a súa posición no campo da consultoría nacional e internacional e invita a todos os operadores interesados a coñecer e comprobar a amplitude e calidade dos seus servizos.

O asesoramento que presta a firma en materia comunitaria inclúe entre outros os seguintes aspectos:

 • Seguimento, preparación de informes e asesoramento sobre asuntos obxecto de tratamento polas institucións comunitarias
 • Análise de compatibilidade co Dereito Comunitario da normativa doméstica en apelacións ante tribunais
 • Presentación, dirección técnica e representación en procedementos de infracción e recursos ante os tribunais europeos (TPI, TJCE)
 • Asesoramento e xestión das consecuencias da xurisprudencia comunitaria, como, por exemplo, procedementos de devolución de impostos pagados indebidamente ante xurisdicións comunitarias
 • Asesoramento xeral en materia de aplicación e interpretación do Dereito Comunitario
 • Denuncias ante organismos da Unión Europea
 • Contratación pública comunitaria
 • Defensa da competencia en contratos mercantís (axencia, distribución, subministración, licenza, franquía, colaboración, joint ventures ou compravenda, entre outros) e asesoramento en negocios con axentes comunitarios.
 • Abusos de posición dominante
 • Procedementos ante as autoridades de defensa da competencia e xulgados e tribunais
 • Axudas de Estado
 • Contratación e comercio internacional
 • Informes de internacionalización
 • Ditames en materia de Dereito Internacional Privado e auditorías xurídicas sobre a actuación internacional das empresas
 • Dereito da Unión Europea
 • Sucesións internacionais
 • Dereito de Familia internacional
 • Nacionalidade e estranxeiría