Dereito Civil

O Dereito Civil rexe as relacións privadas e económicas entre as persoas físicas e xurídicas: compravendas, accidentes de tráfico, préstamos, obras, arrendamentos, divorcios, herdanzas ou contratos, entre todas as materias que integran a orde xurisdicional civil.

claim&loyaltySociety ofrece a mellor asistencia xurídica en todo tipo de reclamacións xudiciais, asesoramento e redacción de contratos, asistencia en herdanzas e demais asuntos testamentarios, problemas de comunidades de propietarios, crises familiares ou de parella, vicios construtivos e, en xeral, calquera procedemento na xurisdición civil. Defende os intereses dos seus clientes para que non se vexa afectado o seu patrimonio.

 • Procesos civís e hipotecarios, declarativos e executivos 
 • Arrendamentos Urbanos e Propiedade Horizontal
  • Redacción e asesoramento en contratos de arrendamento, compravenda, opción de compra, superficie
  • Arrendamentos
  • Asesoramento en asuntos urbanísticos, Xunta de compensación, expropiacións
  • Reclamacións de cantidade
  • Asesoramento en operacións de compravenda
  • Comunidade de Propietarios
 • Resolución e rescisión contractual. Reclamacións de cantidade 
 • Dereito de Tráfico e Seguridade Vial – Indemnizacións
  • Laborais ou in itinere
  • Atropelos
  • Reclamación de todo tipo de indemnizacións relacionadas con accidentes de circulación
  • Lesións
  • Falecemento
  • Incapacidades
  • Alcoholemias
  • Reclamación a compañías aseguradoras
 • Dereito sucesorio
  • Informes de testamentaría
  • Aceptación de herdanza
  • Reclamación de lexítimas e legados
  • Declaracións de herdeiros xudiciais e notariais
  • Partición de herdanza
  • Adxudicacións sucesorias
  • Planificación da sucesión da empresa familiar
  • Herdanzas internacionais
  • Conflitos inmobiliarios derivados da herdanza
 • Dereito de familia
  • Separación, divorcio e nulidade civil
  • Sociedade de gananciais
  • Liquidación do réxime económico matrimonial
  • Convenio regulador
  • Nulidade eclesiástica
  • Unións de feito
  • Custodia compartida
  • Réximes económico-matrimoniais e acordos prematrimoniais
  • Filiación, adopción, emancipación e patria potestade
  • Dereito do menor
  • Incapacidades, tutelas e patrimonio protexido
  • Dereito internacional
  • Subtracción internacional de menores
  • Outras materias do dereito de familia
 • Propiedade
  • Copropiedade
  • División da propiedade. Deslinde
  • Dereito de accesión
  • Comunidade de bens
  • Acción reivindicatoria. Servidume. Usufruto
  • Tercería de mellor dereito e de dominio
  • Rexistro da propiedade