Dereito Administrativo

A ampliación das competencias das Administracións Públicas e a constante regulación de todas as materias nas que intervén o cidadán fronte á Administración fan que cada vez o Dereito Administrativo adquira máis importancia, así como o control xurisdicional da Administración polo proceso contencioso-administrativo.

O Dereito Administrativo é aquela rama do ordenamento xurídico que regula as relacións entre a Administración e o cidadán e entre as Administracións entre sí, debendo entenderse dunha forma ampla tanto o termo cidadán, que inclúe a sociedades, asociacións ou fundacións, entre outros, como o de Administración, concepto xurídico que abrangue empresas públicas, fundacións públicas ou outro tipo de entes administrativos.

claim&loyaltySociety intégrase por profesionais especializados na obtención de licenzas de calquera tipo (obra, primeira ocupación, ocupación vía pública e telecomunicacións ou de condución, entre outras), en contratación administrativa e en dereito administrativo sancionador (multas de tráfico, posesión de drogas ou alteracións da orde pública).

A defensa de particulares e empresas fronte á Administración é unha tarefa que esixe un alto grao de cualificación xurídica pola súa especialización, posto que é acredora dun coñecemento amplo do Dereito Administrativo e Contencioso Administrativo.

claim&loyaltySociety ofrece a mellor asistencia en todas as materias que conforman o Dereito Administrativo, debendo resaltar as seguintes:

 

 • Oposicións e concursos.- Cando no seo de calquera oposición, concurso ou concurso-oposición se produce unha lesión nos dereitos do candidato, claim&loyaltySociety prestará a mellor defensa ao lesionado.

 • Contratos e concesións administrativas. – A defensa dos intereses das empresas que concursan coa Administración e a xestión do contrato administrativo constitúe unha das especialidades de departamento de Dereito Procesual e Administrativo de claim&loyaltySociety.

 • Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, sendo especialmente importante a obtención de indemnizacións a favor de coidadores non profesionais que poñen atención personalizada aos seus maiores no ámbito familiar.

 • Urbanismo e expropiación forzosa

 • Responsabilidade das Administracións Públicas por calquera tipo de xestión de servizos públicos, subministracións ou consultoría técnica, entre outras. claim&loyaltySociety ofrece experiencia nesta materia e soluciona de forma áxil e profesional o problema, reclamando o principal e os intereses moratorios, así como os danos e prexuízos que o non pagamento causase.

 • Indemnización polos danos causados pola Administración polas lesións que sufran os bens e dereitos do administrado como consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.

 • Expedientes sancionadores administrativos. Ante a existencia de calquera sanción da administración, claim&loyaltySociety presta o mellor asesoramento sobre as posibilidades que poidan existir para revogar a resolución sancionadora e evitar así calquera diminución patrimonial derivada do seu aboamento.

 • Estranxeiría. No Departamento de Dereito Procesual e Administrativo de claim&loyaltySociety asesórase e asiste en materia de estranxeiría, o cal implica as seguintes actividades:

  • Residencia e traballo:
   • Residencia por arraigamento social, laboral ou familiar
   • Permisos de residencias
   • Modificacións de tarxetas de residencia
   • Reagrupamento familiar
   • Asistencia avogados por denegación de entrada a España
  • Comunitarios
   • Inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros
   • Tarxeta residencia de familiar de cidadáns da Unión para os familiares de cidadáns da Unión Europea que non pertenzan a ningún país da unión
  • Expulsións e rexeitamentos en fronteira:
   • Asistencia en comisaría e xulgados ante unha expulsión
   • Asistencia en centro internamento de estranxeiros
  • Recursos administrativos e xudiciais contra denegacións de residencia; renovacións ou tarxeta de longa duración por antecedentes penais e calquera outra circunstancia, así como solicitude de medidas preventivas durante a tramitación do recurso; e igualmente para expulsións ou rexeitamentos en fronteira, medidas preventivas (cautelarísimas) para situacións de especial urxencia, asistencia a detidos, incoación de procedementos de expulsión, internamento en centros específicos, cancelación antecedentes penais e policiais.

 • Procedementos administrativos e recursos ante a xurisdición contencioso-administrativa