Aviso legal claim&loyaltySociety

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os seus datos persoais quedarán incorporados e tratados nos ficheiros de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios co fin de prestarlle os servizos solicitados. Informámolo da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos mediante a comunicación por calquera medio legal establecido ou mediante un correo electrónico a info@cls-abogados.com

Nome comercial do prestador: claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios

Avenida de Vilagarcía, 13, entreplanta
15706 – Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf. 881 94 51 68 – 881 10 86 85
E-mail: info@cls-abogados.com

OBXECTO

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que dá cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), a Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e o seu Regulamento, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fóra de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

RESPONSABILIDADE

claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios (en diante, o prestador) exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. Para máis información os usuarios poderán consultar a nosa política de cookies.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual desta páxina web. O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Estes dereitos protexen os deseños gráficos, o código fonte de programación e o resto de elementos da web. Quedan expresamente excluídos os programas informáticos que mediante o web pódense obter ou da información que se enlaza a webs externas á de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador.

Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte destes.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade ningunha do prestador sobre estes, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte deste.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: info@cls-abogados.com

ENLACES A OUTRAS WEBS

claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios proporciona o acceso a outros webs de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informar da existencia doutras fontes de información Internet. claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios non é responsable nin do contido destes webs nin do resultado obtido polo usuario se accede. A única responsabilidade de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios é asegurarse que estes enlaces funcionen correctamente.

ENLACES DENDE OUTRAS WEBS

Os usuarios e en xeral calquera persoa física ou xurídica que se propoña establecer un hiperenlace entre as súas páxinas web e o web de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios, calquera das súas canles, poderao facer sen que se requira autorización previa por escrito por parte de Salgado Avogados e sempre que se respecte a estrutura da parte do web de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios onde enlacen. Non poderá reproducir contidos do web de claim&loyaltySociety-Abogados y Asesores Tributarios dentro da súa web.

DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando esta se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas ou o punto de acceso, entre outros.

SEGURIDADE

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de contratación ou que leve consigo a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde ou ideoloxía, entre outros) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura, de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida por vía electrónica.

LEY APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente asedio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.